Ο Κανονισμός του αγωνίσματος, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.elao.gr/web/ga2.htm

 

 

Την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :

-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, Πρόεδρος ,
-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος ,

-ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος.

 

Διευθυντής Αγώνα και Διευθυντής Κριτών ο κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

 

Την EΛΛΑΝΟΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :

-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , Πρόεδρος,

-ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος,

-ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος.

 

Την Σχεδίαση του αγώνα θα επιμεληθεί ο Διευθυντής Αγώνα .

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι «ταμειακά ενήμερα», με αθλητές τους, κατόχους αριθμού αθλητικού μητρώου Γενικής Αεροπορίας.


Η δήλωση συμμετοχής των αθλητών, πρέπει να γίνει από το σωματείο τους με την συμπλήρωση του σχετικού Παραρτήματος Α, το οποίο πρέπει , για να είναι έγκυρο, να φέρει υπογραφές και σφραγίδα του Σωματείου.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής είναι μέχρι την 14:00 τοπική ώρα, της 7ης Οκτωβρίου 2011 στο φάξ της ΕΛ.Α.Ο. (210-9649547) ή στη διεύθυνση e-mail elaoinfo@elao.gr.

Σημειώνεται, και θα τηρηθεί αυστηρά, ότι συμμετοχές που θα παραληφθούν μετά από την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Το παράβολο συμμετοχής καθορίζεται σε 30 Ευρώ κατ’ άτομο και καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Το παραπάνω παράβολο καλύπτει μόνο οργανωτικά έξοδα. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα των αθλητών θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους.

Για το Αεροσκάφος , δεν απαιτείται καταβολή δικαιώματος συμμετοχής.