Την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :
1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, Πρόεδρος ,
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, µέλος ,
3. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΓΑΣ, µέλος.
∆ιευθυντής Αγώνα και ∆ιευθυντής Κριτών ο κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Την ΕΛΛΑΝΟ∆ΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :
1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ , Πρόεδρος,
2. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ, µέλος,
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, µέλος
Την Σχεδίαση του αγώνα ϑα επιµεληθεί ο ∆ιευθυντής Αγώνα .
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα σωµατεία-µέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι ταµειακά ενήµερα, µε αθλητές
τους, κατόχους αριθµού αθλητικού µητρώου Γενικής Αεροπορίας.
Η δήλωση συµµετοχής των αθλητών, πρέπει να γίνει από το σωµατείο τους µε την συµπλήρωση του
σχετικού Παραρτήµατος Α, η οποία πρέπει , για να είναι έγκυρη, να ϕέρει υπογραφές και σφραγί-
δα του Σωµατείου. Η τελευταία προθεσµία υποβολής ∆ηλώσεων Συµµετοχής είναι µέχρι την 14:00
τοπική ώρα, της 11ης Απριλίου 2016 στο ϕάξ της ΕΛ.Α.Ο. (210-9649547) ή στη διεύθυνση e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σηµειώνεται, και ϑα τηρηθεί αυστηρά, ότι συµµετοχές που ϑα παραληφθούν µετά
από την παραπάνω ηµεροµηνία, δεν ϑα γίνονται δεκτές.
Το παράβολο συµµετοχής καθορίζεται σε 30 € κατ΄ άτοµο και καταβάλλεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Το παραπάνω παράβολο καλύπτει µόνο οργανωτικά έξοδα. ΄Ολα τα υπόλοιπα έξοδα
των αθλητών ϑα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους. Για το Αεροσκάφος, δεν απαιτείται καταβολή
δικαιώµατος συµµετοχής.
1
Καύσιµο: Οι συµµετέχοντες ϑα πρέπει, µε µέριµνά τους, να ϕροντίσουν για επαρκείς ποσότητες (για
κάθε α/φ) και η ΕΛ.Α.Ο. δεν ϑα µεσολαβεί για την προµήθεια του καυσίµου.
Συνοπτικό Πρόγραµµα Αγώνων
Παρασκευή 15/04/2016 ΄Αφιξη πληρωµάτων, προπόνηση αθλητών, και γνωριµία µε τον χώρο.
Σάββατο 16/04/2016 Αγωνιστική Ηµέρα
Κυριακή 17/04/2016 Εναλλακτική Αγωνιστική Ηµέρα ή εφ΄ όσον δεν γίνει αγώνας ηµέρα αναχώρη-
σης.
Ανάλογα µε τις τελικές συµµετοχές ϑα ανακοινωθεί σε επόµενο ενηµερωτικό δέλτιο ο αριθµός των γύρων
που ϑα πραγµατοποιηθούν.
Αθλητές που έχουν, ήδη, δηλώσει συµµετοχή δεν απαιτείται να κάνουν άλλες ενέργειες.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες δήλωσης συµµετοχής στον Αγώνα.
Θα ακολουθήσουν και άλλα ενηµερωτικά δελτία.
Με Εκτίµηση
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Χρήστος Παπαδόπουλος Ανδρέας Γουγάς